6 entries found searching for '#realfunk'.

2018-08-27 Mon

2018-08-27 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2018-09-24 Mon

2018-09-24 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2018-10-22 Mon

2018-10-22 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2018-11-26 Mon

2018-11-26 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2018-12-24 Mon

2018-12-24 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2019-01-28 Mon

2019-01-28 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria